Sprzeciw przeciwko budowie Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w okolicy wsi Błędowo

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, ale również odwiedzających nasze piękne tereny do złożenia sprzeciwu przeciwko budowie trasy szybkiego ruchu.

Poniżej publikuje tekst zredagowany przez naszego sołtysa Pana Piotra Mrokowskiego, a zainspirowany ostatnim spotkaniem z mieszkańcami. Może on posłużyć jako pomoc do napisania własnych opinii, uwag lub spostrzeżeń na temat planowanej obwodnicy.

„W związku z planem utworzenia Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej trasy szybkiego ruchu przechodzącej przez miejscowość BORKOWO (gmina Nasielsk) arkusz nr 4 załącznik nr 2 ,,Atlas map przebiegów korytarzy Drogowych Inwestycji Towarzyszących” należącej do projektu Centralnego Poru Komunikacyjnego mieszkańcy Błędowa Gminy Pomiechówek wyrażają swoje zaniepokojenie oraz SPRZECIW w planowanej realizacji inwestycji.

Jak wynika z załącznika graficznego proponowanej trasy S10 przez GDDKiA linia drogowa będzie przebiegać przez wieś Borkowo w bardzo bliskiej odległości od Naszego Sołectwa dlatego Społeczność Błędowa NIE ZGADZA się na przebieg wariantu drogowego tuz przy granicy miejscowości a tym bardziej na koncepcje gdzie droga będzie przebiegać przez wieś.

Błędowo należy do miejscowości w Gminie Pomiechówek która intensywnie rozwija się pod względem budownictwa mieszkaniowego i rekreacyjnego. Atrakcyjne tereny Naszej Wsi (m.in. rzeka Wkra, jezioro Błędowskie tereny leśne) zachęcają do napływu turystów jak i osiedlania się w sołectwie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Błędowo przekształcił po części grunty rolne pod cieszące się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Rzeka Wkra i Jezioro Pomocnia, zwane też Błędowskim to dwa obiekty przyrodnicze mające największy wpływ na naturalny charakter wsi. Teren wzdłuż rzeki Wkry stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu. Obrzeża Jeziora które leży w promieniu 500m od planowanej nitki drogowej są zadrzewione i porośnięte roślinnością szuwarową. Urozmaicona rzeźba zboczy, bliskość lasu oraz zadrzewione obrzeża jeziora wraz z lustrem wody, stwarzają estetyczny zespół elementów środowiska przyrodniczego o wysokich walorach krajobrazowych. Szczególnie należy podkreślić, że obecność naturalnego zbiornika o tak dużej powierzchni w tym rejonie wzbogaca walory zewnętrzne wsi oraz posiada duże znaczenie biocenotyczne, jako środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt, ostoją dla ptactwa wędrującego. W planach jest ochrona prawna i utworzenie rezerwatu dla tak cennej fauny i flory Jeziora Pomocnia i obszarów sąsiadujących. Społeczność sołectwa Błędowa nie wyobraża sobie by przez planowaną inwestycje tuz pod nosem, walory krajobrazowe obszaru pogorszyły się a przede wszstkim zaburzyły mikroklimat.

Gmina Pomiechówek i tak bardzo charakteryzuje się wysoką dostępnością komunikacyjną (drogi,kolej, lotnictwo cywilne) ze względu na korzystne położenie względem krajowego układu drogowego i kolejowego oraz bliskości lotniska cywilnego w Modlinie. Systematycznie przebudowywana i modernizowana była sieć dróg powiatowych i gminnych. Trwa dalsza modernizacja dróg lokalnych, w tym też budowa chodników przy ciągach dróg lokalnych w sołectwach dlatego mieszkańcą nie potrzebna jest nowa inwestycja komunikacyjna która ma rzekomo integrować transport lotniczy,kolejowy i drogowy i wpłynąć na lepsza jakość w przemieszczaniu się.

W gminie Pomiechówek w której leży Błędowo znajdują się cenne elementy przyrody (1/3 powierzchni – to obszary zalesione, 80% powierzchni – obszar chroniony, Dolina Dolnej Narwi, Dolina Pomiechowska, Rezerwat leśny „Pomiechówek”, Rezerwat krajobrazowy „Dolina Wkry”, łąki u ujścia Wkry i nadnarwiańskie, jezioro Pomocnia w Błędowie, wysoki stopień bioróżnorodności. Wysoką jakość środowiska dodatkowo podnosi brak przemysłu i oddalenie od ośrodków miejskich. Relatywnie wysoka lesistość gminy i korzystny mikroklimat stanowią dostateczny warunek rozwoju medycyny uzdrowiskowej i balneologii, dalszego rozwoju rekreacji i wypoczynku (w tym w szczególności rekreacji weekendowej i autokarowej) oraz koncentracji budownictwa rekreacyjnego. Mimo że planowana drogama przebiegać przez Gmine Nasielsk jednak zaburzy Nasz i Sąsiadów mikroklimat oraz doprowadzi dodewastacji środowiska naturalnego i przyczyni się do pogorszenia jakości powietrza w obu Gminach. Planowana Droga S10 należąca do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej przyczyni się do problemów z punktu widzenia jakości powietrza atmosferycznego, emisji CO2.

Budowa trasy zaproponowanej przez GDDKiA pomiędzy miejscowościami Borkowo i Błędowo zniszczy naturalny i rolniczy charakter obu sołectw. Droga będzie stanowić uciążliwość dla mieszkańców(jak i dla sąsiadujących wsi) poprzez generowanie przez ruch samochodowy hałas i zanieczyszczenia.

Utrudni poruszanie się miedzy nieruchomościami należącymi od jednego do drugiego gospodarstwa rolniczego. Uniemożliwi swobodne przemieszczanie się miedzy miejscowościami sąsiadującymi co wpłynie negatywnie na relacje społeczne obu sołectw. Społeczność Błędowa nie wyobrażają sobie ,że planowana trasa będzie przebiegać tuż przy granicy wsi.

Podkreślić należy iż powyższe planowane działania doprowadza do dramatów lokalnej społeczności,dewastacji terenów i zaburzenia mikroklimatu.

Wobec powyższego mieszkańcy wsi Błędowo stanowczo przeciwstawiają się planowanej inwestycji, drogi ekspresowej S10 dla Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w wariancie przebiegu nitki przez miejscowość Borkowo a w poniższych planach tym bardziej przez Błędowo.

Sołtys Wsi Błędowo wraz z mieszkańcami.”

Zebranie w sprawie trasy szybkiego ruchu.

Zapraszamy mieszkańców Błędowa na Zebranie Wiejskie dotyczące planowanej trasy szybkiego ruchu w miejscowości Borkowo. Spotkanie odbędzie się 7 Marca  o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej . Na zebraniu będzie omawiane Nasze stanowisko w sprawie inwestycji oraz sprawy ogólne. Zaprasza Sołtys oraz Rada Solecka.

Zgłoś swoje uwagi, spostrzeżenia czy opinie odnośnie trasy szybkiego ruchu! Jeżeli zależy Ci na dobru Błędowa dokonaj wpisu za pomocą formularza dostępnego pod linkiem:

https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej

(wpisz nr arkusza S10 OAW arkusz 4)

Mapy z planowanymi trasami można obejrzeć pod linkiem:
https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/oaw

Pomiechowskie Dożynki 2019

W dniach 7-8 września odbędą się parafialno-gminne Dożynki w Pomiechówku. 7 września sobota  godz. 16.00- Turniej sołectw(ul sportowa Pomiechówek), 8 września godz. 12.00 – Uroczysta Msza Święta, stoiska promocyjne sołectw (Kościół w Pomiechowie). Jak co roku będziemy chcieli wystawić drużynę Błędowa do udział w turnieju sołectw.  Osoby chętne  do reprezentowania Naszej miejscowości  zapraszam na do kontaktu z Sołtysem Piotrem Mrokowskim. Można również pisać na adres bledowo@gmail.com.

Zabawa z okazji Dnia Dziecka

Zapraszamy mieszkańców Błędowa na piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka.

Impreza odbędzie się 16.06.2019 w najbliższą niedzielę przy świetlicy wiejskiej startujemy od godziny 13.00.

W programie: gry, zabawy, konkursy, pokaz sprzętu strażackiego oraz policyjnego, zabawy na dmuchańcach, poczęstunek dla najmłodszych oraz inne atrakcje.

Zaprasza Sołtys wraz z Rada Sołecka wsi Błędowa, wójt gminy Pomiechówek oraz radna p. W. Śliwińska.

Alarm odwołany – woda w Błędowie zdatna do picia!

 

 

DZIŚ 7 CZERWCA PPWK”WKRA” POINFORMOWAŁA NA PODSTAWIE OTRZYMANYCH WYNIKÓW BADAŃ WODY, ŻE WODA DOSTARCZANA  DO BŁĘDOWA JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI I OCZYWIŚCIE NADAJE SIĘ DO KONTAKTU ZE SKÓRĄ 

 

 

W piątek 31 maja PPWK „Wkra” poinformowała mieszkańców Błędowo o skażonej wodzie. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zakazał wykorzystywać ją do celów spożywczych (nawet po przegotowaniu). Mieszkańcy mogą korzystać z zakwestionowanej wody jedynie do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalet. Taki stan ma trwać do odwołania. Operator wodociągowy podjął już działania naprawcze. Próbki wody są badane, czysta woda ma powrócić do sieci z końcem tygodnia.
Woda pitna jest dostarczana codziennie beczkowozami i rozlewana przy przystanku nieopodal ulicy Brzozowej oraz na pętli komunikacji lokalnej przy jeziorze. Codzienne SMS informują mieszkańców o godzinach postoju beczkowozów.
Osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać telefonicznie prośby o dostarczenie wody indywidualnie pod nr telefonu: 22 765 21 51.

Serwis SMS
Jeżeli chcesz otrzymywać informację drogą SMSową z Gminy Pomiechówek aktualne informację zarejestruj się:

Prawidłowa rejestracja w Serwisie SMS Gminy Pomiechówek polega na wysłaniu
wiadomości SMS o treści:
 SMS o treści TAK.POM na numer 661-000-209 – STREFA MIESZKAŃCA
(wydarzenia kulturalne, sportowe, sprawy społeczne)
 SMS o treści TAK.BEZP na numer 661-000-209 – BEZPIECZEŃSTWO
(sytuacje kryzysowe, zagrożenia pogodowe, awarie)
Każda kategoria wymaga wysłania oddzielnej wiadomości SMS.
Koszt rejestracji to cena 1 SMSa u twojego operatora, koszt otrzymywania SMS = 0 zł.

Koncert Andrzeja Piasecznego

Wójt gminy Pomiechówek zaprasza mieszkańców Błędowa na koncert Andrzeja Piasecznego który odbędzie się na hali Torwar 19 maja o godzinie 18.00. Koncert zostanie poprzedzony kampanią społeczno-informacyjną „Numery Twoich Przyjaciół 998 – 112”. Wyjazd autokarami gminnymi. Liczba biletów ograniczona. Osoby chętne proszę o kontakt z Panią radną Wiolettą Śliwińska bądź Sołtysem.

Święcenie pól

Święcenie pól to obrzęd w którym w dawnych czasach brali udział wszyscy gospodarze oraz mieszkańcy wsi. Miał na celu uchronienie od niespodziewanych nieszczęść płodów rolnych, a wynikał z naturalnego porządku czasu jakim jest zasiew pól. Podczas tych uroczystości kapłan wraz ze zgromadzonymi modlili się o błogosławieństwo Boże dla wszystkich zajmujących się pracami polowymi oraz aby urodzaj był jak największy.

Zgodnie z tym zwyczajem zapraszamy wszystkich mieszkańców na Mszę Świętą która odbędzie się 9 maja br. (jest to czwartek) o godz. 18:00 przy figurce w Błędowie.

Zaprasza Rada Sołecka oraz Sołtys wsi.